Privacybeleid

Privacyverklaring  

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te  informeren hoe ik met deze persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring  opgesteld.  

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  

Spotlight Loopbaanadvies  

Laura Houbolt, Arbeid- en Organisatiepsycholoog 

Kromme Elleboog 12, 9751 RC Haren 

l.houbolt@spotlightloopbaan.nl 

Telefoonnummer: 06- 46 00 55 91 

Het gebruik van persoonsgegevens 

Ik verkrijg persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij  verstrekt via email of telefoon. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via  derden in het kader van mijn dienstverlening, bijvoorbeeld je werkgever die mij benadert voor mijn dienstverlening.  

Persoonsgegevens  

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

∙ Naw-gegevens; 

∙ Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; 

∙ Geboortedatum;  

∙ Geslacht;  

∙ Burgerservicenummer (alleen in specifieke gevallen, en dan zal ik daarvoor  aanvullend toestemming vragen);  

∙ Gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden; 

∙ Curriculum Vitae; 

∙ Functionele mogelijkheden en belastbaarheid; 

∙ Testuitslagen; bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken en intellectuele capaciteiten. 

Doeleinden  

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

∙ Het onderhouden van contact; 

∙ Een goede en efficiënte dienstverlening; 

∙ Het bieden van een programma of begeleiding op maat; 

∙ Beheer van mijn cliëntenbestand; 

∙ Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; ∙ Het bijhouden van de voortgang van een traject; 

∙ Het opstellen van rapportages van testuitslagen en gespreksverslagen; ∙ De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband  met ziekte of arbeidsongeschiktheid; 

∙ Het rapporteren aan opdrachtgevers voor verantwoording en de verbetering van de  dienstverlening; 

∙ Facturering; 

∙ Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

Grondslagen  

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst  met jou en/of de werkgever/opdrachtgever, dan wel te kunnen voldoen aan een  wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale  zekerheidsrecht.  

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat  afzonderlijk worden gevraagd. 

Verstrekking aan derden 

In het kader van mijn dienstverlening kan ik persoonsgegevens uitwisselen. Ik kan voor  de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden; de online  testsystemen van testleveranciers of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan  worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw  persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.  

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan  een wettelijke verplichting moet voldoen. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor  commerciële of goede doelen. 

Bewaartermijn  

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens  bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In de regel  beslaat dit een periode van maximaal 5 jaar.  

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan  wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. 

Hoe ik de persoonsgegevens beveilig  

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Ik bewaar alle  persoonlijke gegevens van mijn cliënten in beveiligde systemen en daarmee op  beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een  inlogcode en wachtwoord. Daarnaast houd ik een papieren dossier bij dat ik in een  afgesloten ruimte bewaar en daarmee ontoegankelijk is voor derden.  

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens.  Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar  aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere  persoonlijke omstandigheden. Als je jouw gegevens wil aanpassen of jezelf uit mijn bestanden wil laten halen, kun je contact met mij opnemen middels bovenstaande  contactgegevens. Bij het recht van toestemming hoort ook het recht van intrekking  daarvan. Dit houdt in dat je te allen tijde je toestemming voor verwerking van  persoonsgegevens kan intrekken.  

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral  aan mij weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht  in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2021. Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je  altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacybeleid op deze  website. 

Heb je nog vragen over mijn privacybeleid?  

Stuur dan een email naar l.houbolt@spotlightloopbaan.nl. Ook als je vragen hebt over  jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken.