Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met deze persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Spotlight Loopbaanadvies
Laura Houbolt, Arbeid- en Organisatiepsycholoog
Kromme Elleboog 12, 9751 RC Haren
l.houbolt@spotlightloopbaan.nl
Telefoonnummer: 06- 46 00 55 91


Het gebruik van persoonsgegevens

Ik verkrijg persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via email of telefoon. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening, bijvoorbeeld je werkgever die mij benadert voor mijn dienstverlening.


Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naw-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Burgerservicenummer (alleen in specifieke gevallen, en dan zal ik daarvoor aanvullend toestemming vragen);
 • Gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden;
 • Curriculum Vitae;
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid;
 • Testuitslagen; bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken en intellectuele capaciteiten.


Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het bieden van een programma of begeleiding op maat;
 • Beheer van mijn cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bijhouden van de voortgang van een traject;
 • Het opstellen van rapportages van testuitslagen en gespreksverslagen;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het rapporteren aan opdrachtgevers voor verantwoording en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het nakoming van wettelijke verplichtingen.


Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou en/of de werkgever/opdrachtgever, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kan ik persoonsgegevens uitwisselen. Ik kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden; de online testsystemen van testleveranciers of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Bewaartermijn

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In de regel beslaat dit een periode van maximaal 5 jaar. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.


Hoe ik de persoonsgegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn cliënten in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord. Daarnaast houd ik een papieren dossier bij dat ik in een afgesloten ruimte bewaar en daarmee ontoegankelijk is voor derden.


Aanpassen/uitschrijven communicatie

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als je jouw gegevens wil aanpassen of jezelf uit mijn bestanden wil laten halen, kun je contact met mij opnemen middels bovenstaande contactgegevens. Bij het recht van toestemming hoort ook het recht van intrekking daarvan. Dit houdt in dat je te allen tijde je toestemming voor verwerking van persoonsgegevens kan intrekken. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacybeleid op deze website.

Heb je nog vragen over mijn privacybeleid? Stuur dan een email naar l.houbolt@spotlightloopbaan.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken.


Comments